FAQ  (UJAK)

ČASTÉ DOTAZY studentů UJAK – obecné

Elektronické zdroje v textu (Harvardský systém)
Generátor citací
Jak mám pojmenovat nahrávané PDF?
Jak převodu soubor do PDF?
Jak za služby zaplatím?
Jak změním číslování stránek – číslování až od určité stránky?
Jaké je přípustné procento shody?
Jaké má být datum a podpis u prohlášení?
Jaký počet stran mám napsat do bibliografických údajů?
Kde zkontroluji shodu textu (plagiátorství)?
Motta a citáty
Musím mít připravenou prezentaci v PowerPointu?
Může být u grafu uveden zdroj hned pod grafem?
Nahrávám práci do systému. Jaký mám napsat počet stran?
Návody UJAK
Nepoužil(a) jsem internetové (nebo jiné) zdroje. Co mám napsat do bibliografických údajů?
Odkazy na citace v textu
Píše se mezera za znakem procent?
Poděkování
Pozor na odlišný zápis roku vydání v seznamu literatury
Předložky a spojky na konci řádků
Rozsah BP/DP (úvod-závěr)
Seznam literatury
Státnicujete? Zdravotní pojištění? Úřad práce? Nárok na podporu?
Text práce v 1. os. č. j.?
Tvrdé desky

Elektronické zdroje v textu (Harvardský systém)

Z normy vyplývá forma (a je tedy správná) jako u monografií. Čili (Autor či první uvedený prvek, rok), ale držíme se příručky UJAK – příklad 17 na straně 32.
(UNI ŠKOLA, online, cit. 2018-12-29),
(NVF, online, cit. 2019-02-10),
(Národní vzdělávací fond, online, cit. 2019-02-10).

Citace v seznamu literatury: (Vytvořeno na www.citace.com)
UNI ŠKOLA: Časté dotazy studentů UJAK – vzhled a úprava BP/DP [online]. 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.uniskola.cz/faq/faq-ujak/
NVF: Memorandum o celoživotním učení [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupný z: http://old.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm
Národní vzdělávací fond: Memorandum o celoživotním učení [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupný z: http://old.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm

*Národní vzdělávací fond vs. zkratka NVF –  v závorce v textu uvádějte tak, jak uvádíte v seznamu literatury. Jde o „první prvek“! A v celé práci jednotně!

Generátor citací

Pro vytvoření seznamu literatury můžete použít generátor citací www.citace.com. Jak na to? Např. https://www.youtube.com/watch?v=2DwwwhQJDK8

Jak mám pojmenovat nahrávané PDF?

Na jméně souboru *.PDF nezáleží. Systém si soubor sám přiřadí k přihlášenému do IS. (Starší zdroje uvádějí IDcislostudenta.PDF)

Jak převedu soubor do PDF?

Nejjednodušší způsob je přímo z MS WORD (2016) v záložce Soubor / Exportovat

Jak změním číslování stránek – číslování až od určité stránky

Videoukázka

Jaké je přípustné procento shody?

Shodu si můžete informativně ověřit na www.odevzdej.cz (zásadně zasílejte kompletní práci – tj. aby bylo jasné, že jste autory). Výsledky shody (shodné pasáže) jsou vyznačeny červeně. Pokud se jedná o citace literatury řádně uvedené, citace zákonů, nemusíte mít obavy.
Výše ostatní shody se posuzuje individuálně. Konečný výsledek (verdikt) popř. určení, že jde o plagiát naleznete až v posudku vedoucího práce, oponenta.

Jaké má být datum a podpis u prohlášení?

Není stanoveno, že datum musí být vytištěno na PC; ani to není zakázáno. Předtištění jména a příjmení je vhodné z důvodu čitelnosti. Datum doporučuji napsat starší nebo stejné jako je fyzické odevzdání tištěné práce! (V elektronické verzi tedy nemusí být datum a podpis).

Jaký počet stran mám napsat do bibliografických údajů?

Počet stran od úvodu po závěr! Čili vezmu poslední stranu závěru (Z) mínus první strana úvodu (Ú) a připočtu jedna (1). Z-Ú+1=počet stran v bibl. údajích

Kde zkontroluji shodu textu (plagiátorství)?

www.odevzdej.cz

Motto a citáty

Pro motta a citáty platí stejná pravidla. Je nutné uvádět zdroj a správně odkazovat (jednotně v celé práci).

Motto

 

Musím mít připravenou prezentaci v PowerPointu?

Nikoliv! Není na to prostor! Připravte si doma na papír kostru obhajoby, kterou si můžete vzít s sebou na obhajobu a případně do papíru nahlédněte. Rovněž můžete mít připravené otázky od vedoucího práce a oponenta!

Může být u grafu uveden zdroj hned pod grafem?

Pokud používáte systém poznámek pod čarou (musí být v práci jednotný systém), tak i zdroj pod grafem (popř. obrázkem, tabulkou) bude označen číslem (horní index) a zdroj bude v poznámce pod čarou!

Nahrávám práci do systému. Jaký mám napsat počet stran?

Počet stran celého PDF souboru!

Nepoužil(a) jsem internetové (nebo jiné) zdroje. Co mám napsat do bibliografických údajů?

Nulu! Rozhodně tyto údaje nemažte. Bibliografické údaje musí mít všech 11 položek

Odkazy na citace v textu

Odkaz by měl být součástí věty. V různých komentářích k normě lze nalézt i různé příklady. Při psaní práce dodržujte jednotnost způsobu odkazování!

Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu (Michael, 2019).
Podle příkladu 16 (UJAK 2015) je za autorem čárka a odkaz je součástí citované věty.

Michael (2019) uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Pokud je autor součástí textu, do závorky uvádíme jen rok.

Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu1.
Odkaz je součástí věty. Příklad 8 (UJAK 2015)

„Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.“1
Odkaz je za větou v případě přímé citace. Příklad 12 (UJAK 2015)

Michael1 uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Odkaz je ve větě.

 

Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu (Michael 2019).
Bez čárky mezi autorem a rokem, odkaz je součástí věty. Odkaz

„Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.“ (Michael 2019)
Odkaz je za větou (přímá citace) a bez čárky za autorem.

Píše se mezera za znakem procent?

10 % = 10 procent, ale 10% = desetiprocentní (obdobně 5 let = pět let, 5let = pětiletý atd.)

Poděkování

Děkuje se vedoucímu práce popř. konzultantům celým jménem a se všemi tituly. Rodině se neděkuje!

Pozor na odlišný zápis roku vydání v seznamu literatury

Seznam literatury – zápis roku vydání

Používáte-li metodu prvního prvku, bude jen první autor, rok, popř. strana (Příjmení, rok, s. xx).
Upravte si seznam literatury tak, aby byl rok hned za autorem. Pokud zkracujete jména na počáteční písmena, musíte tak činit v celé práci jednotně!
Jeden autor: AUTOR, J., 2018. Následuje dílo…
Jeden autor a kol.: AUTOR, J. a kol., 2018. Následuje dílo…
Dva autoři: AUTOR, J. a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR, J. AUTOR a kol., 2018. Následuje dílo…

Předložky a spojky na konci řádků

Příručka UJAK (2015) uvádí na straně 46 …„Na konci řádku by neměly zůstat jednohláskové předložky a spojky.“ čili K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u, A, I. Některé zdroje uvádí výjimku pro a, i, nikoliv ale pro A, I na konci řádku.
CTRL+SHIFT+MEZERNÍK – Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou). Videoukázka

Rozsah BP/DP(úvod-závěr)

Úvod 1-2 strany
Závěr 2-4 strany
BP 40 stran tj. 72 000 znaků
DP 60 stran tj. 108 000 znaků

Seznam literatury

V seznamu literatury lze uvádět pouze díla, která citujeme nebo parafrázujeme v textu práce a odkazujeme na ně.

Seznam použitých zdrojů

Seznam použitých zdrojů

 

Státnicujete? Zdravotní pojištění? Úřad práce? Nárok na podporu?

Bližší informace naleznete zde!

Text práce v 1. os. č. j.?

Práce by měly být psány ve 3. osobě jednotného či množného čísla trpného rodu času minulého (byl, byla, bylo, byly uvedeno/napsáno/realizováno), (uvedeny/napsány/realizovány).
Použití 1. osoby čísla jednotného je nevhodné – ICHFORMA. 

Tvrdé desky

Velikost písma, typ fontu a počet znaků na jednom řádku jsou dány technologickým zařízením (raznicemi) zhotovitele, které se běžně pro tyto účely používá.  Není tedy na závadu, pokud se nevejde celý text na jeden řádek tak, jak dostanete vzor ze školy.

Návody UJAK 

(dostupné po přihlášení studentským ID)
Práce se šablonou: http://su.ujak.cz/sablona (na konci je i návod na automatické vyplnění šablony)
BP/DP online seminář: http://su.ujak.cz/seminar
Online kniha Jak psát BP/DP: http://su.ujak.cz/jakpsatbp
(nemáme přístup do IS UJAK, snad jsou tyto informace stále aktuální)

 ČASTÉ DOTAZY – ke službám UNI ŠKOLA

 

Jak za služby zaplatím?

Zpravidla bezhotovostně! Převodem na účet.

ODKAZY

1) Citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady
2) Nástroj pro tvorbu citací
3) Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690
4) Kontrola textu na shodu
5) Často chybujeme…

Komentáře jsou uzavřeny.