FAQ  (UJAK)

ČASTÉ DOTAZY – obecné

Státnicujete? Zdravotní pojištění? Úřad práce? Nárok na podporu?

Bližší informace naleznete zde!

Elektronické zdroje v textu – Harvardský styl

UJAK uvádí v příručce příklad na straně 55 i 56 pod grafy. Z toho odvozujeme stejnou formu do textu např. (UNI ŠKOLA, online, cit. 2018-12-29). Používáme to tak řadu let a zatím se nám nedostalo upozornění, že by to mělo být jinak.

Z normy pak vyplývá forma (a je tedy správná) jako u monografií.  Čili (Autor či první uvedený prvek, rok), v našem případě tedy (UNI ŠKOLA, 2018), ale držíme se příručky. Ne vše v příručce uvedené odpovídá normě. Domníváme se však, že nikdo Vás kvůli záměně zápisu dle příručky a normy nebude popotahovat!

Citace v seznamu literatury:
UNI ŠKOLA: Časté dotazy studentů UJAK – vzhled a úprava BP/DP [online]. 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.uniskola.cz/faq/faq-ujak/.
(Vytvořeno na www.citace.com)

Poděkování

Děkuje se vedoucímu práce popř. konzultantům celým jménem a se všemi tituly. Rodině se neděkuje!

Text práce

Práce by měly být psány ve 3. osobě jednotného či množného čísla trpného rodu času minulého (byl, byla, bylo, byly uvedeno/napsáno/realizováno), (uvedeny/napsány/realizovány).
Použití 1. osoby čísla jednotného je nevhodné – ICHFORMA. 

Rozsah

Úvod 1-2 strany
Závěr 2-4 strany
BP 40 stran tj. 72 000 znaků
DP 60 stran tj. 108 000 znaků

Tvrdé desky

Velikost písma, typ fontu a počet znaků na jednom řádku jsou dány technologickým zařízením (raznicemi) zhotovitele, které se běžně pro tyto účely používá.  Není tedy na závadu, pokud se nevejde celý text na jeden řádek tak, jak dostanete vzor ze školy.

Pozor na odlišný zápis roku vydání v seznamu literatury

Seznam literatury – zápis roku vydání

Používáte-li metodu prvního prvku,  bude jen první autor, rok, popř. strana (Příjmení, rok, s. xx).
Upravte si seznam literatury tak, aby byl rok hned za autorem. Pokud zkracujete jména na počáteční písmena, musíte tak činit v celé práci jednotně!
Jeden autor: AUTOR, J., 2018. Následuje dílo…
Jeden autor a kol.: AUTOR, J. a kol., 2018. Následuje dílo…
Dva autoři: AUTOR, J. a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR, J. AUTOR a kol., 2018. Následuje dílo…

Jaký počet stran mám napsat do bibliografických údajů?

Počet stran od úvodu po závěr! Čili vezmu poslední stranu závěru (Z) mínus první strana úvodu (Ú) a připočtu jedna (1). Z-Ú+1=počet stran v bibl. údajích

Musím mít připravenou prezentaci v PowerPointu?

Nikoliv! Není na to prostor! Připravte si doma na papír kostru obhajoby, kterou si můžete vzít s sebou na obhajobu a případně do papíru nahlédněte. Rovněž můžete mít připravené otázky od vedoucího práce a oponenta!

Jaké je přípustné procento shody?

Shodu si můžete informativně ověřit na www.odevzdej.cz (zásadně zasílejte kompletní práci – tj. aby bylo jasné, že jste autory). Výsledky shody (shodné pasáže) jsou vyznačeny červeně. Pokud se jedná o citace literatury řádně uvedené, citace zákonů, nemusíte mít obavy.
Výše ostatní shody se posuzuje individuálně. Konečný výsledek (verdikt) popř. určení, že jde o plagiát naleznete až v posudku vedoucího práce, oponenta.

Motto

Píše se mezera za znakem procent?

10 % = 10 procent, ale 10% = desetiprocentní (obdobně 5 let = pět let, 5let = pětiletý atd.)

Předložky a spojky na konci řádků

Příručka UJAK (2015) uvádí na straně 46 …„Na konci řádku by neměly zůstat jednohláskové předložky a spojky.“ čili K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u, A, I. Některé zdroje uvádí výjimku pro a, i, nikoliv ale pro A, I na konci řádku.
CTRL+SHIFT+MEZERNÍK – Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou). Videoukázka

Jak změním číslování stránek – číslování až od určité stránky

Videoukázka

Může být u grafu uveden zdroj hned pod grafem?

Pokud používáte systém poznámek pod čarou (musí být v práci jednotný systém), tak i zdroj pod grafem (popř. obrázkem, tabulkou) bude označen číslem (horní index) a zdroj bude v poznámce pod čarou!

Seznam literatury – obsah

Jaké má být datum a podpis u prohlášení?

Není stanoveno, že datum musí být vytištěno na PC; ani to není zakázáno. Předtištění jména a příjmení je vhodné z důvodu čitelnosti. Datum doporučuji napsat starší nebo stejné jako je fyzické odevzdání tištěné práce! (V elektronické verzi tedy nemusí být datum a podpis).

Nepoužil(a) jsem internetové (nebo jiné) zdroje. Co mám napsat do bibliografických údajů?

Nulu! Rozhodně tyto údaje nemažte. Bibliografické údaje musí mít všech 11 položek

Nahrávám práci do systému. Jaký mám napsat počet stran?

Počet stran celého PDF souboru!

Jak mám pojmenovat nahrávané PDF?

Na jméně souboru *.PDF nezáleží.  Systém si soubor sám přiřadí k přihlášenému do IS. (Starší zdroje uvádějí IDcislostudenta.PDF)

Návody UJAK 

(dostupné po přihlášení studentským ID)
Práce se šablonou: http://su.ujak.cz/sablona (na konci je i návod na automatické vyplnění šablony)
BP/DP online seminář: http://su.ujak.cz/seminar
Online kniha Jak psát BP/DP: http://su.ujak.cz/jakpsatbp
(nemáme přístup do IS UJAK, snad jsou tyto informace stále aktuální)

 ČASTÉ DOTAZY – ke službám UNI ŠKOLA

Jak za služby zaplatím?

Zpravidla bezhotovostně! Převodem na účet.

ODKAZY

1) Citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady
2) Nástroj pro tvorbu citací
3) Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690

Komentáře jsou uzavřeny.