FAQ

ČASTÉ DOTAZY – obecné

Elektronické zdroje v textu – Harvardský styl
Generátor citací
Jak převedu soubor do PDF?
Jak za služby zaplatím?
Jak změním číslování stránek – číslování až od určité stránky?
Jaké je přípustné procento shody?
Jaké má být datum a podpis u prohlášení?
Kde zkontroluji shodu textu (plagiátorství)?
Motta a citáty
Může být u grafu uveden zdroj hned pod grafem?
Odkazy na citace v textu
Píše se mezera za znakem procent?
Poděkování
Pozor na odlišný zápis roku vydání v seznamu literatury
Předložky a spojky na konci řádků
Seznam literatury
Státnicujete? Zdravotní pojištění? Úřad práce? Nárok na podporu?
Text práce v 1. os. č. j.?
Tvrdé desky

Elektronické zdroje v textu – Harvardský styl

Z normy vyplývá forma (a je tedy správná) jako u monografií. Čili (Autor či první uvedený prvek, rok).

Generátor citací

Pro vytvoření seznamu literatury můžete použít generátor citací www.citace.com. Jak na to? Např. https://www.youtube.com/watch?v=2DwwwhQJDK8

Jak převedu soubor do PDF?

Nejjednodušší způsob je přímo z MS WORD v záložce Soubor / Exportovat

Jak změním číslování stránek – číslování až od určité stránky

Videoukázka

 

Jaké je přípustné procento shody?

Shodu si můžete informativně ověřit na www.odevzdej.cz (zásadně zasílejte kompletní práci – tj. aby bylo jasné, že jste autory). Výsledky shody (shodné pasáže) jsou vyznačeny červeně. Pokud se jedná o citace literatury řádně uvedené, citace zákonů, nemusíte mít obavy.
Výše ostatní shody se posuzuje individuálně. Konečný výsledek (verdikt) popř. určení, že jde o plagiát naleznete až v posudku vedoucího práce, oponenta.

 

Jaké má být datum a podpis u prohlášení?

Není stanoveno, že datum musí být vytištěno na PC; ani to není zakázáno. Předtištění jména a příjmení je vhodné z důvodu čitelnosti. Datum doporučuji napsat starší nebo stejné jako je fyzické odevzdání tištěné práce! (V elektronické verzi tedy nemusí být datum a podpis).

 

Kde zkontroluji shodu textu (plagiátorství)?

www.odevzdej.cz

Motto a citáty

Pro motta a citáty platí stejná pravidla. Je nutné uvádět zdroj a správně odkazovat (jednotně v celé práci).

Motto

 

Může být u grafu uveden zdroj hned pod grafem?

Pokud používáte systém poznámek pod čarou (musí být v práci jednotný systém), tak i zdroj pod grafem (popř. obrázkem, tabulkou) bude označen číslem (horní index) a zdroj bude v poznámce pod čarou!

Odkazy na citace v textu

Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu (Michael 2019).
Bez čárky mezi autorem a rokem, odkaz je součástí věty. Odkaz

„Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.“ (Michael 2019)
Odkaz je za větou (přímá citace) a bez čárky za autorem.

Michael (2019) uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Pokud je autor součástí textu, do závorky uvádíme jen rok.

Michael1 uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Odkaz je ve větě.

Odkaz by měl být součástí věty. V různých komentářích k normě lze nalézt i různé příklady. Nejčastěji používané jsou orámované. Při psaní práce dodržujte jednotnost způsobu odkazování!

Píše se mezera za znakem procent?

10 % = 10 procent, ale 10% = desetiprocentní (obdobně 5 let = pět let, 5let = pětiletý atd.)

Poděkování

Děkuje se vedoucímu práce popř. konzultantům celým jménem a se všemi tituly. Rodině se neděkuje!

Pozor na odlišný zápis roku vydání v seznamu literatury

Seznam literatury – zápis roku vydání

Používáte-li metodu prvního prvku, bude jen první autor, rok, popř. strana (Příjmení, rok, s. xx).
Upravte si seznam literatury tak, aby byl rok hned za autorem. Pokud zkracujete jména na počáteční písmena, musíte tak činit v celé práci jednotně!
Jeden autor: AUTOR, J., 2018. Následuje dílo…
Jeden autor a kol.: AUTOR, J. a kol., 2018. Následuje dílo…
Dva autoři: AUTOR, J. a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR, J. AUTOR a kol., 2018. Následuje dílo…

Předložky a spojky na konci řádků

Na konci řádku by neměly zůstat jednohláskové předložky a spojky. Čili K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u, A, I. Některé zdroje uvádí výjimku pro a, i, nikoliv ale pro A, I na konci řádku.
CTRL+SHIFT+MEZERNÍK – Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou). Videoukázka

 

Seznam literatury

V seznamu literatury lze uvádět pouze díla, která citujeme nebo parafrázujeme v textu práce a odkazujeme na ně.

Seznam použitých zdrojů

Seznam použitých zdrojů

 

Státnicujete? Zdravotní pojištění? Úřad práce? Nárok na podporu?

Bližší informace naleznete zde!

Text práce v 1. os. č. j.?

Práce by měly být psány ve 3. osobě jednotného či množného čísla trpného rodu času minulého (byl, byla, bylo, byly uvedeno/napsáno/realizováno), (uvedeny/napsány/realizovány).
Použití 1. osoby čísla jednotného je nevhodné – ICHFORMA.

Tvrdé desky

Velikost písma, typ fontu a počet znaků na jednom řádku jsou dány technologickým zařízením (raznicemi) zhotovitele, které se běžně pro tyto účely používá. Není tedy na závadu, pokud se nevejde celý text na jeden řádek tak, jak dostanete vzor ze školy.

ČASTÉ DOTAZY – ke službám UNI ŠKOLA

 

Jak za služby zaplatím?

Zpravidla bezhotovostně! Převodem na účet.

ODKAZY

1) Citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace – podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady
2) Nástroj pro tvorbu citací
3) Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690
4) Kontrola textu na shodu
5) Často chybujeme…

Komentáře jsou uzavřeny.