FAQ

DOTAZY – služby

Co uvedu v rezervaci? Nevím počty stran!
 1. Vyberte den (kdy odešlete podklady ke zpracování) a požadovanou úpravu.
 2. Zadejte požadované údaje a odhadněte celkové počty jednotlivých položek
  a) stran práce
  b) tabulek
  c) grafů
  d) obrázků
  e) doplňte informaci o požadavku na překlad anotace, klíčových slov a názvu práce do AJNáhled údajů
 3. Tisk a vazba se objednává zpravidla až po nahrání práce do školního systému zde!

Co je to FORMÁTOVÁNÍ? Odpověď naleznete na našich stránkách zde!

Co je to KOREKTURA? Odpověď naleznete na našich stránkách zde!

Jak objednat, když potřebuji (jen) překlad?  Požadavek na překlad anotace, klíčových slov a případně názvu práce napíšete do okna pro počet stran. Zadáváte rezervaci pro FORMÁTOVÁNÍ nebo FORMÁTOVÁNÍ + KOREKTURA.

Co je to FORMÁTOVÁNÍ?

Odpověď naleznete na našich stránkách zde!

Co je to KOREKTURA?

Odpověď naleznete na našich stránkách zde!

Jak objednat, když potřebuji (jen) překlad?

Požadavek na překlad anotace, klíčových slov a případně názvu práce napíšete do okna pro počet stran. Zadáváte rezervaci pro FORMÁTOVÁNÍ nebo FORMÁTOVÁNÍ + KOREKTURA.

Náhled údajů

Jak za služby zaplatím? Jak to probíhá?

Bezhotovostně, převodem na účet. Po zaslání práce stanovíme cenu. Po jejím odsouhlasení obdržíte podklady k provedení platby. Stanovení ceny probíhá vždy individuálně.

Celý proces:
1) zašlete práci
2) zhlédneme ji a stanovíme cenu
3) cenovou nabídku odsouhlasíte
4) obdržíte poklady k provedení platby a zaplatíte
5) po zaplacení (a provedení úprav) obdržíte editovatelný soubor (MS Word)

 

Je možná pouze korektura bez formátování?

Ano, v rezervačním systému https://www.uniskola.cz/rezervace/ vyberete FORMÁTOVÁNÍ + KOREKTURA a v poznámce uvedete, že požadujete pouze korekturu.

Kolik to bude stát?

Cenu stanovíme až po zhlédnutí dodaných podkladů. Orientačně si cenu můžete spočítat v naší on-line kalkulačce.

Mám práci již hotovou. Můžu ji zaslat dříve?

Samozřejmě! Jakmile dokončíme předchozí zakázky nebo vyšetříme čas, začneme se věnovat úpravám Vaší práce.

Upravíte mi pouze část práce?

Je nám líto! Naším cílem je, aby celá práce byla v souladu s požadavky příslušné školy. Chyby ve zbývajících částech práce by vrhaly na UNI ŠKOLU špatné světlo. Z tohoto důvodu upravujeme pouze kompletní práce.

DOTAZY – formátování, korektura, překlad

Bibliografické údaje

viz dokumentace / požadavky školy

Odlišná úprava UJAK:

Jaký počet stran mám napsat do bibliografických údajů na poslední straně?

Počet stran od úvodu po závěr!
Čili vezmu poslední stranu závěru (Z) mínus první strana úvodu (Ú) a připočtu jedna (1).
Z-Ú+1=počet stran v bibl. údajích

Nepoužil(a) jsem internetové (nebo jiné) zdroje. Co mám napsat do bibliografických údajů?

Nulu! Rozhodně tyto údaje nemažte. Bibliografické údaje musí mít všech 11 položek

 

Generátor citací

Pro vytvoření seznamu literatury můžete použít generátor citací www.citace.com.
Jak na to? Např. https://www.youtube.com/watch?v=2DwwwhQJDK8

Ichforma - Text práce v 1. os. č. j.?

Práce by měly být psány ve 3. osobě jednotného či množného čísla trpného rodu času minulého (bylo uvedeno, byl proveden, byly zapsány).
Další možností je tzv. autorský plurál, tedy 1. osoba množného čísla ( jsme uvedli, provedli, zapsali).
Pište vždy jedním zvoleným způsobem.

Použití 1. osoby čísla jednotného je nevhodné!

Jak mám pojmenovat nahrávané PDF?

Odlišná úprava UJAK:
Na jméně souboru *.PDF nezáleží. Systém si soubor sám přiřadí k přihlášenému do IS. (Starší zdroje uvádějí IDcislostudenta.PDF)

Jak převedu soubor do PDF?

Nejjednodušší způsob je přímo z MS WORD v záložce Soubor / Exportovat.

Jak změním číslování stránek – číslování až od určité stránky?

Nejprve je nutné soubor rozdělit na oddíly. Poté můžete pro každý oddíl nastavit vlastní formát číslování (arabsky, římsky, od určitého čísla, zdali má číslování navazovat na předchozí oddíl atp.).
Videoukázka

Jaké je přípustné procento shody?

Shodu si můžete informativně ověřit na www.odevzdej.cz (zásadně zasílejte kompletní práci – tj. aby bylo jasné, že jste autory). Výsledky shody (shodné pasáže) jsou vyznačeny červeně. Pokud se jedná o citace literatury řádně uvedené, citace zákonů, nemusíte mít obavy.

Odlišná úprava Ambis:
V případě vyhodnocení shody vyšší než 10 %, bude práce označena za plagiát (Směrnice rektorky č. 6/2019).

 

Odlišná úprava UJAK:
Výše ostatní shody se posuzuje individuálně. Konečný výsledek (verdikt) popř. určení, že jde o plagiát naleznete až v posudku vedoucího práce, oponenta.
5–10 % lze považovat „bezpečnou“ hranici (za předpokladu řádného citování a odkazování)!

Jaké má být datum a podpis u prohlášení?

Odlišná úprava UJAK:
Není stanoveno, že datum musí být vytištěno na PC; ani to není zakázáno. Předtištění jména a příjmení je vhodné z důvodu čitelnosti. Datum doporučuji napsat starší nebo stejné jako je fyzické odevzdání tištěné práce! (V elektronické verzi tedy nemusí být datum a podpis).

Kde zkontroluji shodu textu (plagiátorství)?
Motta a citáty

Pro motta a citáty platí stejná pravidla. Je nutné uvádět zdroj a správně odkazovat (jednotně v celé práci).

Motto

Motto

Musím dodat napsanou práci v šabloně?

Ne! Celý dokument tvoříme od základu do vlastních podkladů. Potřebuje ovšem základní informace – nejlépe v jednom souboru:

 • typ práce – bakalářská / diplomová + prezenční / kombinované studium
 • název práce
 • vedoucí
 • poděkování (není povinné)
 • anotaci a klíčová slova (CZ, AJ)
 • vlastní text práce od úvodu po závěr, přílohy
 • seznam literatury

Automaticky vytvoříme:

 • obsah
 • seznamy grafů, tabulek a obrázků
 • seznam příloh
Může být u grafu uveden zdroj hned pod grafem?

Pokud používáte systém poznámek pod čarou (musí být v práci jednotný systém), tak i zdroj pod grafem (popř. obrázkem, tabulkou) bude označen číslem (horní index) a zdroj bude v poznámce pod čarou!

Nahrávám práci do systému. Jaký mám napsat počet stran?

viz dokumentace / požadavky školy

Odlišná úprava UJAK:
Počet stran celého PDF souboru!

Název grafu, tabulky

Název grafu (tabulky) není „testovací” otázkou, ale stručně vyjadřuje znázorněný obsah!
Příklad otázky: Jaký je váš postoj k integraci?
Název tabulky: Postoj k integraci

Příklad otázky: Jakým způsobem vám byly podány informace?
Název grafu: Způsob podání informací

Odkazy na citace v textu

Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu (Michael 2019).
Bez čárky mezi autorem a rokem, odkaz je součástí věty. Odkaz

„Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.“ (Michael 2019)
Odkaz je za větou (přímá citace) a bez čárky za autorem.

Michael (2019) uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Pokud je autor součástí textu, do závorky uvádíme jen rok.

Michael1 uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Odkaz je ve větě.

Odkaz by měl být součástí věty. V různých komentářích k normě lze nalézt i různé příklady. Při psaní práce dodržujte jednotnost způsobu odkazování!

Odlišná úprava UJAK:
Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu (Michael, 2019).
Podle příkladu 16 (UJAK 2015) je za autorem čárka a odkaz je součástí citované věty.

Michael (2019) uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Pokud je autor součástí textu, do závorky uvádíme jen rok.

Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu1.
Odkaz je součástí věty. Příklad 8 (UJAK 2015)

„Většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.“1
Odkaz je za větou v případě přímé citace. Příklad 12 (UJAK 2015)

Michael1 uvádí, že většina studentů netuší, jak odkazovat v textu.
Odkaz je ve větě.

Odkaz na citace zákonů, vyhlášek

Pokud zmiňujete zákon (vyhlášku) v textu, tak se již neuvádí citační odkaz. Jinými slovy žádná závorka v textu nebude.
Znění zákonů i vyhlášek je všude stejné. Jde tedy pouze o možnost v seznamu literatury uvádět různé zdroje. Např.  Sbírku zákonů ČR, různá ministerstva, kde bývají odkazy na PDF a popř. jiné portály, které zveřejňují plná znění legislativních dokumentů.

Do seznamu literatury ho ovšem musíte zapsat. Nejjednodušší způsob je vyhledat zákon, vyhlášku na www.zakonyprolidi.cz a tam můžete citační odkaz zkopírovat přímo do seznamu literatury.

Hledejte ikonku sdílení...

 

Odkazy na elektronické zdroje v textu – Harvardský styl

Z normy vyplývá forma (a je tedy správná) jako u monografií. Čili (Autor či první uvedený prvek, rok).

Odlišná úprava UJAK:
Příručka UJAK 2015 - příklad 17 na straně 32.
(UNI ŠKOLA, online, cit. 2018-12-29),
(NVF, online, cit. 2019-02-10),
(Národní vzdělávací fond, online, cit. 2019-02-10).

Citace v seznamu literatury: (Vytvořeno na www.citace.com)
UNI ŠKOLA. Časté dotazy studentů UJAK - vzhled a úprava BP/DP [online]. 2018 [cit. 2018-12-29]. Dostupné z: https://www.uniskola.cz/faq/faq-ujak/

NVF. Memorandum o celoživotním učení [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupný z: http://old.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm

Národní vzdělávací fond. Memorandum o celoživotním učení [online]. [cit. 2019-02-10]. Dostupný z: http://old.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm

*Národní vzdělávací fond vs. zkratka NVF - v závorce v textu uvádějte tak, jak uvádíte v seznamu literatury. Jde o "první prvek"! A v celé práci jednotně!

Odkazy, návody a další...

1) Citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady
2) Nástroj pro tvorbu citací
3) Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690
4) Kontrola textu na shodu
5) Často chybujeme...

Odlišná úprava UJAK:
(dostupné po přihlášení studentským ID)
Práce se šablonou: http://su.ujak.cz/sablona (na konci je i návod na automatické vyplnění šablony)
BP/DP online seminář: http://su.ujak.cz/seminar
Online kniha Jak psát BP/DP: http://su.ujak.cz/jakpsatbp
(nemáme přístup do IS UJAK, snad jsou tyto informace stále aktuální)

Píše se mezera za znakem procent?

10 % = 10 procent, ale 10% = desetiprocentní
obdobně např:
5 km = pět kilometrů, 5km = pětikilometrový atd.

Poděkování

Děkuje se vedoucímu práce popř. konzultantům celým jménem a se všemi tituly.
Rodině se neděkuje! (byť vás po dobu studia podporovala)

Předložky a spojky na konci řádků

Na konci řádku by neměly zůstat jednohláskové předložky a spojky. Čili K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u, A, I. Některé zdroje uvádí výjimku pro a, i, nikoliv ale pro A, I na konci řádku.
CTRL+SHIFT+MEZERNÍK – Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou). Videoukázka

Odlišná úprava UJAK:
Příručka UJAK (2015) uvádí na straně 46 ..."Na konci řádku by neměly zůstat jednohláskové předložky a spojky." čili K, k, S, s, V, v, Z, z, O, o, U, u, A, I. Některé zdroje uvádí výjimku pro a, i, nikoliv ale pro A, I na konci řádku.
CTRL+SHIFT+MEZERNÍK – Pevná mezera (na konci řádku nedovolí rozdělení slov spojených touto mezerou). Videoukázka

Rozsah BP/DP (úvod–závěr)

viz dokumentace / požadavky školy

Odlišná úprava Ambis, UJAK, VŠZ Praha 5:
Úvod 1–2 strany
Závěr 2–4 strany
BP 40 stran tj. 72 000 znaků
DP 60 stran tj. 108 000 znaků

Seznam literatury

V seznamu literatury lze uvádět pouze díla, která citujeme nebo parafrázujeme v textu práce a odkazujeme na ně.

Pozor na odlišný zápis roku vydání v seznamu literatury (vydavatelem × za autorem)!


Forma číselného odkazu, průběžné poznámky
VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-998-4.

Harvardský systém (Autor, rok, strana)
VYBÍRAL, Z., 2005. Psychologie komunikace. Praha: Portál. ISBN 80-7178-998-4.


Generátor: www.citace.com

Pokud zkracujete jména na počáteční písmena, musíte tak činit v celé práci jednotně!
Jeden autor: AUTOR, J., 2018. Následuje dílo…
Jeden autor a kol.: AUTOR, J. a kol., 2018. Následuje dílo…
Dva autoři: AUTOR, J. a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR a J. AUTOR, 2018. Následuje dílo…
Více: AUTOR, J., J. AUTOR, J. AUTOR a kol., 2018. Následuje dílo…

Používáte-li metodu prvního prvku, bude jen první autor, rok, popř. strana (Příjmení, rok, s. xx).

Typografie (pomlčka, spojovník, číslovky, uvozovky...)

DOTAZY – vazba, tisk

Jak za služby zaplatím?

Bezhotovostně, převodem na účet. Po kontrole objednávky Vám zašleme údaje k provedení platby.

Vazba do pevných desek

Velikost písma, typ fontu a počet znaků na jednom řádku jsou dány technologickým zařízením (raznicemi) zhotovitele, které se běžně pro tyto účely používá. Není tedy na závadu, pokud se nevejde celý text na jeden řádek tak, jak dostanete vzor ze školy.

DOTAZY – konec studia

Státnicujete? Zdravotní pojištění? Úřad práce? Nárok na podporu?

Bližší informace naleznete zde!

Prezentace v PowerPointu?

Odlišná úprava Ambis:
Prezentace v rozsahu 5–7 minut u BP, 9–10 minut u DP. Student seznámí zkušební komisi s cíli, výsledky, závěry své práce a zodpoví případně položené otázky.

Odlišná úprava UJAK:
Nikoliv! Není na to prostor! Připravte si doma na papír kostru obhajoby, kterou si můžete vzít s sebou na obhajobu a případně do papíru nahlédněte. Rovněž můžete mít připravené otázky od vedoucího práce a oponenta!

Komentáře jsou uzavřeny.